Yazlık Mahallesi İçmesuyu Şebeke Hattı İhale İlanı

Yazlık Mahallesi İçmesuyu İsale ve Şebeke hattı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

Yazlık Mahallesi İçmesuyu Şebeke Hattı İhale İlanı
 TRABZON SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TRABZON OF İLÇESİ YAZLIK MAHALLESİ İÇMESUYU İSALE VE ŞEBEKE HATTI YAPIMI

 

TRABZON OF İLÇESİ YAZLIK MAHALLESİ İÇMESUYU İSALE VE ŞEBEKE HATTI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                                   : 2014/119118

1-İdarenin                             

a) Adresi                                             : Cumhuriyet Mahallesi Kahyaoğlu Sokak 4 61100 ORTAHİSAR/TRABZON

b) Telefon ve faks numarası              : 4625440000- 4625440003

c) Elektronik Posta Adresi                  : [email protected]

ç) İhale dokümanının                         : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

görülebileceği internet adresi

 

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı                 : 2 ad Kaptaj, 1Ad 30 tonluk depo,3 Ad Ayrım Rogarı,2Ad Tahliye,1 Ad Vantuz,1 Ad Maslak,3 Ad BKV ,3606 metre şebeke hattı ve 5502 metre isale hattı yapımı

 Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer                                : Trabzon Of ilçesi Yazlık Mahallesi

c) İşe başlama tarihi                          : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin Süresi                                       : Yer tesliminden itibaren 270 (ikiyüzyetmiş) takvim günüdür.

 

 

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                                : TİSKİ Genel Müdürlüğü Planlama ve Yatırım Daire Başkanlığı İhale Birimi Cumhuriyet Caddesi Ortahisar-TRABZON

b) Tarihi ve saati                                : 14.10.2014 - 10:00

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkarlar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yükleniciye yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli malı müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

 

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

 

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

 

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 60 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

 

11.06.2014 tarih ve 27961 sayılı yapı işlerinde Benzer İş Grupları Tebliğ ekindeki benzer iş grupları listesinde yer alan (A) Altyapı/III,IV,IX.XI işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

 

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

 

İnşaat/Çevre Mühendisliği bölümlerine ait mezuniyet belgelerini/diplomaları ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacaktır.

 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı TİSKİ Genel Müdürlüğü Planlama ve Yatırım Daire Başkanlığı İhale Birimi Cumhuriyet Caddesi Ortahisar-TRABZON adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TİSKİ Genel Müdürlüğü Planlama ve Yatırım Daire Başkanlığı İhale Birimi Cumhuriyet Caddesi Ortahisar-TRABZON adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini,her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir. 

Of Ajans

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner81

banner16

banner20

banner22

banner21