Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü İhale İlanı

Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü Fide Üretiminde kullanılmak üzere saksı ve sepet alımı İhale İlanı

Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü İhale İlanı
 FİDE ÜRETİMİNDE KULLANILMAK ÜZERE SAKSI VE SEPET ALIMI İŞİ

 

Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü Fide üretiminde kullanılmak üzere saksı ve sepet alımı işi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

İhale Kayıt Numarası  : 2012/44039

 

1- İdarenin

a) Adresi                                            : Devlet Sahil Yolu Uzunkum 61040 TRABZON MERKEZ TRABZON

                                                          

b) Telefon ve Faks Numarası             : 4622302178 - 4622302168

 c) Elektronik Posta Adresi                 :[email protected]

 ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi (varsa)  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

   

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı      : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta

 ( Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 

b) Teslim Yeri                        :Of Ormanlık fidanlık şefliği kıyıcık mevkii Of / Trabzon

 c) Teslim Tarihi                      : Sözleşmenin imzalanmasından sonra 20 gün içinde tamamı

 

3- İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    : Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü Uzunkum Trabzon ( Toplantı Salonu)

b) Tarihi ve Saati                    : 17.04.2012  - 10:30 

 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı

Trabzon Orman Fidanlık Müdürlüğü uzunkum Trabzon (ihale bürosu)  adresinden

satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza  kullanarak indirmeleri  zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar Trabzon Fidanlık Müdürlüğü Uzunkum mevkii Trabzon

 adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İsteklilerin tekliflerini,mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatları üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60(altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Of Ajans

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner81

banner16

banner20

banner22

banner21