Trabzon İl Özel İdaresi (Ulusoy Lisesi Onarım işi) İhale İlanı

Trabzon İl Özel İdaresi Of HMB Ulusoy EML ve ATL Lisesi Onarım işi İhale İlanı

Trabzon İl Özel İdaresi (Ulusoy Lisesi Onarım işi) İhale İlanı
 OF H. MEHMET BAHATTİN ULUSOY TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ ONARIMI

Trabzon İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü

 

Of H. Mehmet Bahattin Ulusoy Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Onarımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası                         : 2012/66626

1-İdarenin

a) Adresi                                            : Rize Caddesi No:66 Yalıncak Beldesi 61000  TRABZON

b) Telefon Faks Numarası                  : 4623341211 -  4623341867

c) Elektronik Posta Adresi                 : [email protected]

ç) İhale dokümanının görülebileceği  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

    internet adresi

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı                 : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta

  (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı 

  içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer                                : Of / TRABZON

c) İşe başlama tarihi                           : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde

  yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi                                       : Yer tesliminden itibaren60 (altmış) takvim günüdür.

3-İhalenin

a) Yapılacağı Yer                               : Trabzon İl Özel İdaresi Rize Caddesi No:66 Yalıncak Beldesi 61000                             TRABZON

 

b) Tarihi ve saati                                : 07.06.2012 – 10:00

 

4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlediği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge,


4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.3.1. İş deneyim belgeleri:Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:

a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir.

b) Teknik Personel:

 

Adet               Pozisyonu                   Mesleki Ünvanı                      Mesleki Özellikleri

 

1                      Şantiye Şefi                İnşaat Mühendisi/Mimar        2 yıl deneyimli

 

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği ekinde yer alan (B) ÜSTYAPI/III.GRUP: BİNA İŞLERİ ile bunlara ait onarım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:İnşaat mühendisliği veya Mimarlık bölümlerine ait diplomalar.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabileceklerdir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Trabzon İl Özel İdaresi İhale Birimi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Trabzon İl Özel İdaresi Rize Caddesi No:66 ( Evrak Kayıt Bürosu) Yalıncak Beldesi 61000 TRABZON  adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslim götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tüm tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer Hususlar:İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) .1,00

Of Ajans

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner81

banner16

banner20

banner22

banner21