Sürmene Orman İşletme Müdürlüğü İhale İlanı

Sürmene Orman İşletme Müdürlüğü Mesire Yeri Yapımı İhale İlanı

Sürmene Orman İşletme Müdürlüğü İhale İlanı
 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sürmene Orman İşletme Müdürlüğü

MESİRE YERİ YAPIMI

 

 

 

Mesire yeri yapımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

İhale Kayıt Numarası  : 2012/3347

 

1- İdarenin

 a) Adresi                                            : Çarşı Mah. Sahil Cad. No:72 SÜRMENE / TRABZON

                                                          

b) Telefon ve Faks Numarası             : 4627461055 - 4627461141

 c) Elektronik Posta Adresi                 : [email protected]

 ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi (varsa)  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

   

2- İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı      : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta

 (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı     

  içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 

b) Yapılacağı yer                    : Trabzon İli Of İlçesi Solaklı vadisi (Kiraz Köy Köyü)

 c) İşe Başlama tarihi               : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde yer teslimi   

  yapılarak işe başlanacaktır.

 ç) İşin Süresi                          : Yer tesliminden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

 

3- İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    : Sürmene Orman İşletme Müdürlüğü Çarşı Mah. Sahil Cad. No:72

                                                 SÜRMENE / TRABZON

b) Tarihi ve Saati                    : 31.01.2012  - 10:30 

 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin; tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösterir belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen bedelin %80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:

a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir.

b) Teknik Personel:

Adet     Pozisyonu                   Mesleki Unvanı            Mesleki Özellikleri

1          Teknik Personel          İnşaat Mühendisi         En az beş yıl deneyimli

1          Teknik Personel          Peyzaj Mühendisi        En az beş yıl deneyimli

 

4.3.3.Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler

1- Asgari 15 ton damperli kamyon 5 adet

2- Ekskavatör 2 adet

3- Titreşimli silindir 1 adet

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

17.06.2011 tarih ve 27967 sayılı resmi gazetede yayımlanan benzer iş guruplarına dair tebliğdeki AXVIII GURUP SAHA İŞLERİ

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği, Peyzaj Mühendisliği, Orman Mühendisliği ve Orman Endüstri Mühendisliği

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı

Sürmene Orman İşletme Müdürlüğü Çarşı Mah. Sahil Cad. No:72 Sürmene / TRABZON (muhasebe

servisi) adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar Sürmene Orman İşletme Müdürlüğü Çarşı Mah. Sahil Cad.

No: 72 Sürmene / TRABZON adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü

posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İsteklilerin tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1,2

Of Ajans

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner81

banner16

banner20

banner22

banner21