Of İçmesuyu kesin projesi yapımı danışmanlık hizmeti alımı

Of İçmesuyu su alma yapısı, paket arıtma tesisi ön çalışmaları, isale hatları, depo ve şebeke kesin projesi danışmanlık hizmeti işi için ihale yapılacaktır.

Of İçmesuyu kesin projesi yapımı danışmanlık hizmeti alımı
 İÇMESUYU SU ALMA YAPISI, PAKET ARITMA TESİSİ ÖN ÇALIŞMALARI, İSALE HATLARI, DEPO VE ŞEBEKE KESİN PROJESİ YAPIMI DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINACAKTIR

 

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ PROJE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 

OF (TRABZON) İÇMESUYU SU ALMA YAPISI, PAKET ARITMA TESİSİ ÖN ÇALIŞMALARI, İSALE HATLARI, DEPO VE ŞEBEKE KESİN PROJESİ danışmanlık hizmeti işi için, yeterli tecrübeye sahip adaylar teklif vermek üzere ön yeterlik başvurusuna davet edilmektedir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen adaylar arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre sıralanmak suretiyle kısa listeye alınarak teklif vermeye davet edilecek isteklilerin katılımıyla 4734 sayılı Kanunun 5 inci bölümünde yer alan hükümlere uygun olarak belli istekliler arasında ihale usulü ihale edilecektir.

 

İhale Kayıt Numarası : 2012/105583

1-İdarenin

a) Adresi                                             :ATATÜRK BULVARI OPERA 21 06053 OPERA ALTINDAĞ/ANKARA

b) Telefon Faks Numarası                   : 3125087000 – 3125088099

c) Elektronik Posta Adresi                   : [email protected]

ç) İhale dokümanının görülebileceği      : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

    internet adresi

2-Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin

a) Niteliği, türü ve miktarı                     : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye

  EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan

  ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden

  ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer                                 : Of (Trabzon)

c) Süresi                                             : İşe başlama tarihinden itibaren 280 takvim günüdür.

3-Ön yeterlik değerlendirmesinin

a) Yapılacağı Yer                                 : İller Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, Proje                         Geliştirme Dairesi Başkanlığı ATATÜRK BULVARI NO:21    OPERA/ANKARA

 

b) Tarihi ve saati                                  : 12.09.2012 – 10:30

 

4.Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği Ön yeterlik Şartnamesinin ekinde belirtilen Başvuru Mektubu,

4.1.4. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlediği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge,

4.2. Mali kapasiteye ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İş hacmini gösteren belgeler

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yılaait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu

b) Taahhüt altında devam eden danışmanlık hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen danışmanlık hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar. Serbest meslek erbabının iş hacmi serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir. Bu belgelerin sunulması yeterlidir.

Bu belgelerin değerlendirilmesinde;

a) Toplam ciro için en az 84000 TRY (Türk Lirası)

b) Taahhüt altında devam eden danışmanlık hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen danışmanlık hizmet işleri için, 56000 TRY (Türk Lirası) tutarı ön yeterlilik asgari şartı olarak istenir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan yeterli kabul edilir.

4.3. Teknik yeteneğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Yapımla ilgili danışmanlık hizmet işlerinde son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında 112000 TRY (Türk Lirası) tutarından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler

a) Anahtar Teknik Personel:

Anahtar Teknik Personel

1) Asgari Yeterlik kriteri olarak; İhale konusu danışmanlık hizmet alımı işi için aşağıda “Pozisyon -  Adet – Deneyim Süresi” belirtilen niteliklerde anahtar teknik personel öngörülmektedir.

Yeterlik kriteri olarak istenen anahtar teknik personel :

Pozisyon Adet Deneyim Süresi (Yıl)

Proje Müdürü (İnşaat Müh. veya Çevre Müh.) (1) 5 yıl

Çevre Müh. veya İnşaat Müh (1) 3 yıl

 

Anahtar teknik personelden birisi mutlaka Çevre Mühendisi ve diğeri İnşaat Mühendisi olacaktır.

2) Anahtar teknik personellerin eğitimini gösteren diploma veya mezuniyet belgesi ve toplam deneyim süresini gösteren ilgili meslek odası üye kayıt belgesi ve/veya hizmet çizelgesi ile özgeçmiş formu sunulması ön yeterlik asgari şartı olarak zorunludur. Anahtar teknik personel dışında çalıştırılacak teknik personele ait şartlar Tip İdari Şartnamenin Diğer Hususlar maddesinde belirtilmiştir.

 

3) Yeterlik kriteri olarak öngörülen anahtar teknik personelin, ihale konusu işin uzmanı olması zorunludur. Anahtar teknik personelin ihale konusu hizmet ile ilgili uzmanlığı, proje müdürünün asgari üç (3) adet mühendisler için asgari bir (1) adet ihale konusu iş veya benzer iş niteliğine uygun projelerde çalışmış olduğunu (proje, resmi yazı, iş denetleme belgesi, vb.) gösteren belgeler ile belgelenecektir.

4) Bu personeli özel sektörde geçen toplam deneyim süresiyle ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen toplam deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; danışmanlık hizmet işleri ile ihale konusu iş ve benzer işlere ilişkin mesleki deneyimi özgeçmiş formuyla, ilgisine göre son başvuru veya ihale tarihi itibarıyla aday veya isteklilerin bünyesinde bulunduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini gösteren sosyal güvenlik kurumu belgeleriyle tevsik edilir.

 

5) Bir ihalede anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda sözleşmenin uygulamasında teknik personel olarak istihdam edilebilir.

 

6) İş ortaklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve özel ortaklara ait anahtar teknik ve teknik personelin tamamı değerlendirilir.

 

7) Anahtar teknik personel olarak bildirilen kişiler, adayın veya isteklinin bünyesinde çalıştıklarına ilişkin yazıyı beyanlarını verirler. Adayın veya isteklinin teknik personel olarak bildirdiği kişiler ise ihale konusu işte çalışacaklarına ilişkin yazılı beyanlarını verirler.

 

8) Anahtar teknik personel ve teknik personel olarak bildirilen kişiler, aday veya isteklinin bünyesinde görev yaptıkları süre boyunca, başka bir gerçek veya tüzel kişide bünyesinde çalışamazlar.

 

9) Bu niteliklere sahip gerçek kişi istekliler, şahıs şirketi ortakları limitet şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklar, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortakları, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortakları ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarının, anahtar teknik personel ve teknik personel olarak bildirilmesi durumunda, isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.

 

b) Teknik Personel:

Hizmetin yerine getirilmesi sırasında anahtar teknik personelin dışında, teknik personel olarak, 1 adet inşaat mühendisi, 1 adet harita mühendisi, 1 adet jeoloji mühendisi, 1 adet makine mühendisi, 1 adet elektrik mühendisi çalıştırılacaktır.

1.2. Harita ve aplikasyon projeleri, zemin raporları, mekanik projeler, statik-betonarme projeler, elektrik projeleri ve mimari projelerde alt yüklenici çalıştırılacak ise bu istekliler teknik personel çalıştırmayabilirler.

1.3. Teknik personel anahtar teknik personel kriterleri kapsamında değerlendirilemez.

1.4. Teknik personel olarak bildirilen kişiler, aday veya isteklinin bünyesinde görev yaptıkları süre boyunca, başka bir gerçek veya tüzel kişide bünyesinde çalıştırılamazlar.

1.5. Teknik personel zorunlu olmadıkça değişilemez. Böyle bir gereksinimin ortaya çıkması halinde yeni anahtar teknik ve teknik personelin teklifte sunulanın dengi veya daha niteliklisi olması gereklidir.

2. Teknik Personelle ilgili belgeler ve idareye teslim zamanları şöyledir;

2.1. İsteklilerin, bu idari şartnamenin 6.4.4 maddesi çerçevesinde teknik personelin diploma veya mezuniyet belgesiyle asgari deneyim süresinin 3 (üç) yıl olduğunu gösteren ilgili meslek odası üye kayıt belgesi ve/veya hizmet çizelgesiyle özgeçmiş formu ve ihale konusu iş ile ilgili uzmanlığını belgelemek üzere kendi branşıyla ilgili asgari 1 (bir) adet projede çalışmış olduğunu gösteren iğini belgeleri, teknik tekliflerinin içerisinde sunmaları zorunludur. İsteklilerce bildirilen teknik personel kendi personeli ise, bu personelin bünyesinde bulunduğu hususu ilgili adına prim ödendiğini gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu belgeleriyle tevsik edilir. Kendi personeli değil ise bu kişilerin ihale konusu işte çalışacaklarına ilişkin yazılı beyanlarını vereceklerdir. Bu niteliklere sahip gerçek kişi istekliler, şahıs şirketi ortakları, limetet şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklar, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür, ve genel müdür ortakları, ortak gelişimlerin ise gerçek kişi ortakları ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarını, anahtar teknik personel ve teknik personel olarak bildirilmesi durumunda, isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.

2.2. İhale üzerinde kalan istekli, teklif aşamasında çalıştıracağını taahhüt etmiş olduğu teknik personeli, işin ilgili bölümü başlamadan önce bünyesinde çalıştırmakta olduğunu gösterir belgeyi idareye verecektir.

2.3. İsteklinin teknik personel olarak bildirdiği kişiler ihale konusu işte çalışacaklarına ilişkin yazılı beyanlarını vereceklerdir

 

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

a) İçmesuyu su alma yapısı, isale hattı ve şebeke projelendirme işi. b) İçmesuyu su alma yapısı, isale, arıtma projesi veya paket arıtma ön çalışmaları, şebeke projelendirme işi. c) İçme suyu su alma yapısı, isale, şebeke, arıtma projesi veya paket arıtma ön çalışmaları, d) İçmesuyu isale hattı ve şebeke, arıtma projesi veya paket arıtma ön çalışmaları projelendirme işi. e) İçmesuyu arıtma tesisi (kimyasal veya fiziksel sistem), isale hattı, Şebeke, projelendirme işi. f) Su alma yapısı ve/veya İsale, Depo, Şebeke g) Paket İçme Suyu Arıtma Tesisi Ön çalışmaları ve/veya Paket Arıtma Tesisi Projelendirilmesi, Şebeke, İsale hattı Projelendirilmesi işi. h) İsale, Depo ve Şebeke ı) Depo, Şebeke

 

5. Yapılacak ön yeterlik değerlendirilmesi sonucunda, yeterlikleri tespit edilenler arasında 10 aday teklif vermek üzere davet edilecktir.

 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabileceklerdir.

 

7. Ön yeterlilik dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. Ön yeterlilik dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İller Bankası Anonim Şirketi  Genel Müdürlüğü, Proje Geliştirme Dairesi Başkanlığı ATATÜRK BULVARI NO: 21 OPERA/ANKARA adresinden satın alınabilir.

7.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların Ön yeterlik dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 

8. İhale dokümanı, teklif vermek üzereye ihaleye davet edilecek adaylara davet mektubu ekinde gönerilecektir.

 

9. Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarih ve saatine kadar İller Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, Proje Geliştirme Dairesi Başkanlığı ATATÜRK BULVARI NO: 21 OPERA/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

10. Konsorsiyon olarak ihaleye teklif veremezler.

Of Ajans

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner81

banner16

banner20

banner22

banner21