Of Hükümet Konağı projesi ihalesi

Trabzon Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Of'a yeni Hükümet Konağı yapımı için Projesi İhalesi yapacak.

Of Hükümet Konağı projesi ihalesi
OF HÜKÜMET KONAĞI PROJE HİZMET ALIM İŞİ

TRABZON VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

 

Of Hükümet Konağı Proje Hizmet Alım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

İhale Kayıt Numarası             : 2014/174284

 

1-         İdarenin

a)         Adresi                                   : Gülbaharhatun Mahallesi Hükümet Konağı C Blok Kat:4

61040- Ortahisar/TRABZON ORTAHİSAR/TRABZON

 

b) Telefon ve faks numarası   : 4623214102 - 4623214104

 

c) Elektronik Posta Adresi     : [email protected]

 

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

2- İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı      : 1 Adet Of Hükümet Konağı Proje Hizmet Alım İşi.

 

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir

b) Yapılacağı yer                    : Of/TRABZON

 

c) Süresi                                 : İşe başlama tarihinden itibaren 90(Doksan) gündür

 

3- İhalenin                             

a) Yapılacağı yer                    : Gülbaharhatun Mahallesi Hükümet Konağı İl Milli Eğitim

Müdürlüğü Kat:3 61040 Ortahisar/Trabzon

 

b) Tarihi ve saati                     : 22.01.2015 - 10:00

 

4. İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.   Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

 

Hazırlanan projenin inşaat ruhsatı alınmasına esas olmak üzere ilgili kurumlar nezdinde gerekli görülen uygun görüş, proje tasdik vb. işlemlerini YÜKLENİCİ yürütecek ve sonuçlandıracaktır.

4.1.2.   Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Arsa Plan Kotesi, Zemin Etüd Raporu, Mimari Ön Proje, Uygulama Projeleri ve Hesap Raporları, Detay Projeleri, Çerçeve ve Altyapı Projeleri, İhale Dosyası ve Teknik Şartname düzenleme Hizmeti Yapmış Olmak.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 25 TRY (Türk Lirası) karşılığı Trabzon Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü Veznesine İhale doküman bedeli yatırıldıktan sonra; Trabzon Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Gülbaharhatun Mahallesi Hükümet Konağı C Blok Kat:4 61040 Ortahisar/TRABZON adresinden temin edilebilir, adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Trabzon Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Evrak Kayıt Servisi Kat:4 adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Of Ajans

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner81

banner16

banner20

banner22

banner21