Of Devlet Hastanesi'nden ihale İlanı

Of Devlet Hastanesi Mefruşat Malzemesi Alımı İhale İlanı

Of Devlet Hastanesi'nden ihale İlanı
 Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

İlan Süresi                                          :7

Yasal Kapsam                                    :13 b/1

İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet        :1.adım…-76.291,00

 

MEFRUŞAT MALZEMESİ

SAĞLIK BAKANLIĞI

Of Devlet Hastanesi

 

 

 

Mefruşat Malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

İhale Kayıt Numarası  : 2012/312

 

1- İdarenin

 a) Adresi                                            : Solaklı Mahallesi Hastane Caddesi No:27 61830

                                                             OF / TRABZON

 b) Telefon ve Faks Numarası            : 4627715128 - 4627716655

 c) Elektronik Posta Adresi                 : [email protected]

 ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi (varsa)  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

   

2- İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı      : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta

 ( Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 

b) Teslim yer                          : Of Devlet Hastanesi Ambar Birimi

 c) Teslim tarihi                       : ihale konusu mallar 2 seferde teslim alınacaktır. Birinci teslimat işe başlama tarihinden itibaren 20 gün içerisinde, ikinci teslimat işin bitiminden 30 gün önce teslim alınacaktır. Bu teslimat programı her bir iş kalemi için geçerlidir.

 

3- İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    : Of Devlet Hastanesi Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                    : 18.01.2012  - 14:30 

 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

     15 kalem malzemenin her biri için teklif ile birlikte numune verilecektir. Numuneler ihale sonuçlanıncaya kadar idarede kalacak, ihale sonuçlandıktan sonra her hangi bir kalemde yüklenici durumunda olmayan isteklilerin numuneleri isterlerse kendilerine iade edilecek. Yüklenicilerin numuneleri sözleşmenin sonuna kadar idarede saklanacaktır. Sözleşme sonunda isterlerse kendilerine iade edilecektir. Numuneler tekliflerle birlikte ihale komisyonu huzurunda sayılarak teslim alınacaktır. Numune vermeyen isteklilerden fiyatı uygun bile olsa o kalemdeki teklifi geçersiz sayılacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı

OfDevletHastanesi Satınalma Birimi Of/ TRABZON adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar  Of Devlet Hastanesi Satınalma Birimi adresine elden teslim

edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İsteklilerin tekliflerini, mal kalem –kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliye her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90(doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Of Ajans

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner81

banner16

banner20

banner22

banner21