Of Devlet Hastanesi Ameliyathane ve yoğun bakım yapım işi

Kamu Hastaneleri Birliği Trabzon Genel Sekreterliği tarafından Of Devlet Hastanesi Ameliyathane-yoğun bakım-Doğumhane-Sterilizasyon ve endoskopi ünitesi yapım işi ihale edilecektir.

Of Devlet Hastanesi Ameliyathane ve yoğun bakım yapım işi
BİNA BAKIM ONARIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR      

TRABZON KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

 

2 KISIM HASTANE BİNASI BAKIM ONARIM YAPIM IŞI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

İhale Kayıt Numarası             : 2014/177587

1-İdaren in

a) Adresi                                 : Numune Kampüsü, İnönü Mahallesi, Maraş Caddesi 61200 TRABZON MERKEZ/TRABZON

b) Telefon ve faks numarası   : 4622341111 - 4622341120

c) Elektronik Posta Adresi     : [email protected]

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı      : YAVUZ SELİM KEMİK HASTALIKLARI VE REHABİLİTASYON HASTANESİ ASANSÖR YAPIMI OF DEVLET HASTANESİ AMELİYATHANE-YOĞUN BAKIM-DOĞUMHANE-STERİLİZASYON VE ENDOSKOPİ ÜNİTESİ YAPIM İŞİ 2 KISIM Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 

b) Yapılacağı yer                    : Trabzon İli K.H.B. bağlı Of Devlet Hastanesi ve Yavuz Selim Kemik Hastalıkları ve Rehabilitasyon Hastanesi

 

c) İşe başlama tarihi                : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

 

 

ç) İşin süresi                           : Yer tesliminden itibaren 180 (yüzseksen) takvim günüdür.

 

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                    : İnönü Mah.K.Maraş Cad. No:305 Ortahisar/TRABZON

 

b) Tarihi ve saati                     : 14.01.2015 - 10:00

 

4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.      İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.   Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

4.1.1.1.  Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi           Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı    olduğunu        gösterir belge,

4.1.2.   Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6.   Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.   İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1.   Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Bu ihalede benzer iş olarak, 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği" nde yer alan B/III Grubu işler Benzer iş olarak kabul edilecektir

4.4.2.   Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

1.kısım için benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş yurt dışındaki üniversiteler ile ülke sınırları içerisindeki üniversitelerin Makine Mühendisliği bölüm veya bölümlerini bitirenlerin diplomaları ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılarak kabul edilecektir. 2. kısım için benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş yurt dışındaki üniversiteler ile ülke sınırları içerisindeki üniversitelerin inşaat mühendisliği, makine mühendisliği ve mimarlık fakültelerini bitirenlerin diplomaları ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.  İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Trabzon Kamu Hastane Birliği Genel Sekreterliği, Satın Alma Birimi adresinden satın alınabilir.

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil yurtiçi için 110 TRY (Türk Lirası), yurtdışı için 120 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Ziraat Bankası Trabzon Merkez Şubesi TR46 0001 0002 4300 0010 0058 42 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Trabzon Kamu Hastane Birliği Genel Sekreterliği, Satın Alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Of Ajans

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner81

banner16

banner20

banner22

banner21