Of Belediyesi İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Hizmeti alımı

OF (TRABZON) BELEDİYESİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT HİZMET hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Of Belediyesi İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Hizmeti alımı
 OF (TRABZON) BELEDİYESİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT HİZMET

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ YER ALTI ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 

OF (TRABZON) BELEDİYESİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT HİZMET hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

İhale Kayıt Numarası : 2012/103429

1-İdarenin

a) Adresi                                             : Ziraat Mahallesi 657.Sokak No:14 (06110) Dışkapı

  ALTINDAĞ/ANKARA

b) Telefon Faks Numarası                   : 3123033323 – 3123411925

c) Elektronik Posta Adresi                   : [email protected]

ç) İhale dokümanının görülebileceği      : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

    internet adresi

2-İhale Konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                     : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye

  EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan

  ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden

  ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer                                 : Of (Trabzon)

c) Süresi                                             : İşe başlama tarihinden itibaren 80 (seksen) gündür.

3-İhalenin

a) Yapılacağı Yer                                : İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ –YER ALTI

                                                             ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI – Ziraat Mahallesi

  657.Sokak No: 14 (06110) (Dışkapı) ALTINDAĞ/ANKARA

 

b) Tarihi ve saati                                  : 16.08.2012 – 10:00

 

4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlediği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

a) İmar planına esas jeolojiş-jeoteknik etüt çalışması

b) İhale konusu iş ve/veya işlere ilişkin iş deneyim belgeleri sunulabileceği gibi ihale konusu işi de içeren iş deneyim belgeleri de sunabilecektir.

İhale konusu işe ilişkin iş deneyim belgesi yerine ihale konusu işi de içeren bir iş deneyim belgesi sunulduğu ve ihale konusu iş tutarının iş deneyim belgesi üzerinden tespit edilemediği hallerde, ihale konusu iş tutarının tespit edilebileceği bilgi ve belgelerin de başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur.

c) Birden fazla gruptan işleri içeren iş deneyim belgelerinde, ihale konusu işe benzer nitelikteki işler değerlendirmeye alınır.

 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabileceklerdir.

 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 70 TRY (Türk Lirası) karşılığı İller Bankası Anonim Şirketi - Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı – Atatürk Bulvarı No: 21 Opera/Ankara adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İller Bankası Anonim Şirketi  - Ziraat Mahallesi 657.Sokak No: 14 (06110) (Dışkapı) ALTINDAĞ/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 

11. Verilen tüm tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

13.Diğer Hususlar:

1-Teminatların, teminat mektubu olarak sunulması halinde, _Geçici Teminat Mektubunda ve Kesin Teminat Mektubunda Muhatap İdarenin Adı ; “İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ  / ANKARA” olacaktır.

Of Ajans

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner81

banner16

banner20

banner22

banner21