İller Bankası (Bölümlü Belediyesi) Kanalizasyon ihalesi

İller Bankası AŞ Çevre Yapıları Dairesi Başkanlığı Bölümlü Belediyesi Kanalizasyon ihalesi İlanı.

İller Bankası (Bölümlü Belediyesi) Kanalizasyon ihalesi
 BÖLÜMLÜ (TRABZON) KANALİZASYON İNŞAATI

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ÇEVRE YAPILARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 

Bölümlü (Trabzon) Kanalizasyon İnşaatı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

İhale Kayıt Numarası : 2012/42839

1-İdarenin

a) Adresi                                            : Atatürk Bulvarı No:21 Opera/ANKARA

b) Telefon Faks Numarası                  : 3125087705 – 3125087799

c) Elektronik Posta Adresi                 : [email protected]

ç) İhale dokümanının görülebileceği  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

    internet adresi

2-İhale Konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                 : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye

  EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan

  ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden

  ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer                                : Bölümlü (Trabzon)

c) İşe başlama tarihi                           : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde

                                                             yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi                                       : Yer tesliminden itibaren 500 (beşyüz) takvim günüdür.

3-İhalenin

a) Yapılacağı Yer                               : İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Çevre Yapıları Dairesel

                                                             Başkanlığı Atatürk Bulvarı No:21 Opera/ANKARA

 

b) Tarihi ve saati                                : 09.05.2012 – 14:00

 

4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlediği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren  banka referans mektubu,

Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimlerini gösteren belgeler,

4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:

a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir.

b) Teknik Personel:

 

Adet               Pozisyonu                   Mesleki Ünvanı                      Mesleki Özellikleri

1                      Şantiye Şefi                İnşaat Mühendisi                   Asgari 5 yıl deneyimli

1                      Şantiye Mühendisi     Harita Mühendisi (*)              ------

1                      Teknik Eleman           İnşaat Teknikeri                     ------

1                      Teknik Eleman           Harita Teknikeri                     ------

 

Not: (*) Harita Mühendisi mesleği ile ilgili kısımların Yapımı sırasında iş mahallinde bulundurulacaktır.

4.3.3.Makine, teçhizat ve diğer ekipmanlara ilişkin belgeler

 

SIRA NO                   MAKİNA VE EKİPMAN CİNSİ                                       ADEDİ

1                                 EKSKAVATÖR                                                                  2

2                                 SİLİNDİR                                                                            1

3                                 YÜKLEYİCİ                                                                       1

4                                 SU TANKERİ                                                                      1

5                                 KAMYON                                                                            2

6                                 GREYDER                                                                           1

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği” nde yer alan A/III veya A/IV Grup işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İhale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri İnşaat Mühendisliği’dir.

 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabileceklerdir.

 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 400 TRY (Türk Lirası) karşılığı İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına ihale doküman bedeli yatırılarak, makbuz karşılığında İhale dokümanı İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Çevre Yapıları Dairesi Başkanlığı adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Atatürk Bulvarı No:21   Opera / ANKARA Giriş Kat Gelen Evrak Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 

11. Verilen tüm tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.

 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

13.Diğer Hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) .1,20

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner81

banner16

banner20

banner22

banner21